Testületi ülések

 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről 

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Óvodai Intézmény 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

  3. napirend A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó éves munkatervének elfogadásáról (később kerül feltöltésre)

 • 4. napirend
 • A Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa működéséről szóló beszámoló elfogadása

 • 5. napirend
 • A Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolója

 • 6. napirend
 • Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2018. évi elszámolásáról és 2019. évi felülvizsgálatáról

 • 7. napirend
 • Törökszentmiklós Helyi Termék létrehozásához kapcsolódó feltételrendszer és arculat jóváhagyásáról

 • 8. napirend
 • A Piac üzemeltetési szabályzat módosításáról

 • 9. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 10. napirend
 • Törökszentmiklós Város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából tervezett programsorozat jóváhagyásáról

 • 11. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

 • 12. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 13. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról

 • 14. napirend
 • A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról és a Pályázati kiírásról ( A, B )

 • 15. napirend
 • Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló rendelet módosításáról

 • 16. napirend
 • Törökszentmiklós, Kutas B. u. 2. szám alatti 69 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadása

 • 17. napirend
 • A menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítása

 • 18. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, 9103/22 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra érkezett vételi ajánlatról

 • 19. napirend
 • Törökszentmiklós Város Önkormányzata Gördülő fejlesztési terve, a vízi-közmű szolgáltatással kapcsolatban

 • 20. napirend
 • CLAAS Hungária Kft. ipari parkban található bérleményt érintő beruházáshoz hozzájárulás

  21. napirend Törökszentmiklós 1128/2, valamint 1129 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése (később kerül feltöltésre)

 • 22. napirend
 • Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerejének biztosítása

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – a város déli belterület határán a Tenyői út keleti oldalán lévő gazdasági területek – módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadásáról és lezárásáról 

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – a város déli belterület határán a Tenyői út keleti oldalán lévő gazdasági területek – módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról 

 • 4. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, 8022 hrsz-ú Szakállas telep 32. sz. alatti ingatlan térítésmentes biztosítása az „Élhetőbb Szakállasért” Egyesület részére

 • 5. napirend
 • Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatokról

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklósi Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról

 • 7. napirend
 • A "Szakállasi ingatlanok közút céljára történő kisajátításról" szóló előterjesztés és jegyzőkönyv nyilvánossá tételéről

 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft 2018. évi  mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról

 • 2. napirend
 • Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

 • 3. napirend
 • A többször módosított, 108/2005. (VI.23.) számú határozattal jóváhagyott Törökszentmiklós Város  településszerkezeti tervének (2019/1 sz.) módosításáról 

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 21/2005. (VI.24.) sz. Önkormányzati rendelet (2019/1 sz.) módosításáról

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • A gyermekétkeztetés térítési díjairól Törökszentmiklós nevelési-oktatási intézményeiben és bölcsődéjében szóló 1/2015. (II.04.) számú rendelet módosításáról

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 • 3. napirend
 • A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról és az azonos tárgyú 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • 4. napirend
 • Hulladékgazdálkodási intézkedési terv az illegális hulladékképződés visszaszorítására

 • 5. napirend
 • A Polgármester 2019. évi szabadságolási tervéről

 • 6. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 2/a. szám alatti helyiség térítésmentes biztosítása a Törökszentmiklós Városi Polgárőr Egyesület részére

 • 7. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti 1. emeleti helyiség bérbeadása Dr. Szűcs Sándor ügyvédi iroda részére

 • 8. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. szám alatti 1. emeleti helyiség bérbeadása a Népfőiskola részére

 • 9. napirend
 • A Rádió Horizont Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról

 • 10. napirend
 • Költésgvetést alátámasztó előterjesztés Törökszentmiklós, Szakállas zártkertek vízellátása

 • Videó
 • Jegyzőkönyv
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Az Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet járó beteg szakellátás-kapacitás átcsoportosítás iránti kérelem benyújtásáról

 • 2. napirend
 • A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó téli és nyári nyitvatartási rendjéről

 • 3. napirend
 • A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 • 4. napirend
 • Rádió Horizont Kft. önkormányzati szerződéseinek 2019. december 31-ig történő meghosszabbításáról

 • 5. napirend
 • Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására

 • 6. napirend
 • Éves tájékoztató a volt VEGYTEK telephely környezeti kármentesítési helyzetéről

 • 7. napirend
 • A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratainak módosításáról

  8. napirend A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységének átszervezésével kapcsolatos bérleti szerződések megkötése

 • 9. napirend
 • A Belügyminisztérium által meghirdetett 2019. évi „Startmunka programok” pályázatainak benyújtása

 • 10. napirend
 • Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről

  11. napirend Belterületbe vonás kezdeményezése

 • 12. napirend
 • Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról

 • 13. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 • 15.napirend
 • A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójának elkészítéséről

 • Jegyzőkönyv
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések

 • 1. napirend
 • Tájékoztató a Járási Hivatal tevékenységéről

 • 2. napirend
 • Tájékoztató Törökszentmiklós munkaerő-piaci helyzetéről

 • 3. napirend
 • a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017-2019. évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési tervéről, valamint az Önkormányzattal kötendő síkosság mentesítési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

 • 4. napirend
 • Társulást Megszüntető Megállapodás elfogadásáról

 • 5. napirend
 • Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítása

 • 7. napirend
 • BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzat módosításáról

  8. napirend Előterjesztés a Bölcsőde fejlesztési program keretében új bölcsőde létesítésére (később kerül feltöltésre)

  Előterjesztés a Bölcsőde fejlesztési program keretében új bölcsőde létesítésére (később kerül feltöltésre)

 • 9. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Puskás F. u. 3. szám alatti ingatlan területének bérbeadása Tiszafia Hagyományőrző Egyesület részére

 • 10. napirend
 • A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről

 • 11. napirend
 • Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek - Törökszentmiklós 3396/6 hrsz-ú temető részterületeinek- módosítási céljáról

 • Testületi ülés jegyzőkönyve
 • Videó
 • Meghívó
 • Bizottsági ülések időpontjai
 • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.25.)
 • Oktatási és Kulturális Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.26.)
 • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jegyzőkönyve (2017.09.27.)
 • 1.napirend KÖZMEGHALLGATÁS

  KÖZMEGHALLGATÁS

 • 2. napirend
 • Törökszentmiklós Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról és újraalkotásáról

 • 3. napirend
 • Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről 

 • 4. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Óvodai Intézmény 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről

  5. napirend Áramvételezés biztosítása a volt Vegytek telephelyen (Dózsa György utca 17) (napirendről levételre került)

 • 6. napirend
 • Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató

 • 7. napirend
 • A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról

  8. napirend Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 • 9. napirend
 • A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról és a Pályázati kiírásról (A, B)

 • 10. napirend
 • Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2016. évi elszámolásáról és 2017. évi felülvizsgálatáról

 • 11. napirend
 • Felhatalmazás a Víztoronyra korábban betelepült szolgáltatókkal bérleti szerződés aláírására

 • 12. napirend
 • 5200 Törökszentmiklós, Ipari u. 2. szám alatti 2 és 3 sz. műhely, bérlő váltása, bérlő kijelöléssel, valamint az 1 számú irodahelyiség bérbeadása

 • 13. napirend
 • Az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 112. szám alatti 5. üzlethelyiség (Fogászati labor) szerződés hosszabbítása

 • 14. napirend
 • Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  15. napirend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gördülő fejlesztési terve, a viziközmű szolgáltatással kapcsolatban

 • 16. napirend
 • A Karcagi Tankerületi Központ Európai Uniós pályázatához történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 • 17. napirend
 • A Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub edzőterem felújítási munkálatokkal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásáról